logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 RODO
minus Ochrona Danych
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
plus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


ZAPYTANIE OFERTOWE 15/ZO/2016


Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych
i paczek pocztowych oraz ewentualnych ich zwrotów – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.


Wartość zamówienia – poniżej 30 tys. euro.


Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie ul. Pstrowskiego 28 b 10-602 Olsztyn tel.: 89 537 38 11 e – mail: sekretariat@wspr.olsztyn.pl

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zapytania jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie w zakresie przyjmowania, przemieszczania
i doręczania przesyłek pocztowych i paczek pocztowych oraz ewentualnych ich zwrotów - zgodnie z załącznikiem nr 2 stanowiącym Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.


Termin wykonania przedmiotu zamówienia od 01.04.2016 r. do 31.03.2018 r.
Do zapytania ofertowego załączono formularz cenowy, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zestawienie ilościowo-wartościowe oraz wzór umowy.


II. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


III. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający będzie stosował następujące kryteria: kryterium najniższej ceny brutto.


IV. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą oraz spełnia warunki określone w niniejszym zapytaniu, przedstawiając dokumenty:

1.1.1 Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2014 poz.121 z późn. zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

1.1.2 Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie kilku wykonawców. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 z późn.zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
1.1.3 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
1.1.4 Aktualny odpis z Rejestru Operatorów Pocztowych – złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem

V. Opis sposobu przygotowywania oferty:
1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, złożenie więcej niż jednej oferty skutkuje ich odrzuceniem,
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
4. Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
5. Cena podana w ofercie musi być ceną ostateczną, kompletną, jednoznaczną, nadto musi uwzględniać: wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, wszelkie zobowiązania Wykonawcy oraz obejmować wszystkie koszty (m.in.koszty dostawy), jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji całości przedmiotu zamówienia.

6. Ofertę należy złożyć na:
6.1 formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru określonego w Załączniku1 - Formularz Cenowym oraz Załączniku 3 wypełnionym i podpisanym –Zastawieniu Ilościowo-Wartościowym
6.2 Wraz z ofertą winny być złożone – inne dokumenty:
6.2.1 Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2014 poz.121 z późn. zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
6.2.2 Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie kilku wykonawców. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 z późn.zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
6.2.3 Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
6.2.4 Aktualny odpis z Rejestru Operatorów Pocztowych – złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
8. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
9. Oferta musi być napisana w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku nieczytelnego podpisu osoby upoważnionej należy obok podpisu podać imię i nazwisko tej osoby lub odcisnąć pieczęć imienną.
10. Zaleca się, by każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami oraz by strony oferty były połączone w trwały sposób.
11. Wszelkie poprawki lub zmiany winny być parafowane przez osobę/osoby upoważnione do podpisania oferty
12. Ofertę należy umieścić w dwóch kopertach. Koperta wewnętrzna nie musi być opisana, służy jedynie, jako dodatkowe zabezpieczenie oferty przed otwarciem przed terminem otwarcia ofert. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana następująco:


Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
10-602 Olsztyn
ul. Pstrowskiego 28b
Sekretariat


oraz opisana:

NAZWA I ADRES WYKONAWCY
oraz nr faksu/ lub adres mailowy

OFERTA

dot. Zapytania Ofertowego SAE 15/ZO/2016 tj. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
i zagranicznym na rzecz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie.
Nie otwierać przed dniem 16.03.2016 r. godz. 11:15


13. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej ofert lub wycofać ofertę.
13.1 Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty muszą być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
13.2 Koperty oznaczone w w/w sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Koperty oznaczone „Wycofanie” zostaną otwarte w pierwszej kolejności bez odczytywania ofert,
13.3 Koperty oznaczone „Zmiana” zostaną otwarte z odczytaniem oferty oraz wprowadzonych zmian.
14. Zamawiający informuje, iż oferty składane do Zapytania Ofertowego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione, oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
15. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 Nr 153, poz.1503) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
15.1 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty,
15.2 Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.


VI. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do 16.03.2016 r. do godz.11:00, w pokoju 102 (Sekretariat)


VII. W przypadku oferty złożonej po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę.


VIII. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.03.2016 r. o godz. 11:15 w budynku Sekcji administracyjno-eksploatacyjnej.


IX. Otwarcie ofert jest jawne.


X. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia


XI. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i warunków płatności zawartych w ofertach.


XII. W przypadku, gdy zamawiający nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek (przekazany pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną) Zamawiający przekaże Rozpoznanie Cenowe sporządzone po otwarciu ofert.


XIII. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może: żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, wezwać do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, poprawić oczywiste pomyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.


XIV. Za wykonanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający będzie uiszczał opłatę w formie opłaty z dołu - miesięcznie.
1. Przez opłatę z dołu należy rozumieć opłatę w całości wniesioną przez Zlecającego, bezgotówkowo, poprzez polecenie przelewu w terminie późniejszym niż zrealizowane usługi


XV. Osoba wskazana do udzielania informacji na temat zamówienia: Andrzej Mrozowski, a.mrozowski@wspr.olsztyn.pl, tel. 89 537-38-22


XVI. Zamawiający powiadomi o wyniku Wykonawców biorących udział w postępowaniu.


XVII. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem (pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną)


Załączniki do zapytania ofertowego:
Załącznik 1 - Formularz cenowy
Załącznik 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik 3 - Zestawienie ilościowo-wartościowe
Załącznik 4 - Wzór umowy

Zatwierdził

z upowaznienia Dyrektora

Andrzej Mrozowski

Nazwa dokumentu: Zapytanie ofertowe nr 15/ZO/2016 z dn. 09.03.2016r.
Skrócony opis: Świadczenie usług pocztowych
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Mrozowski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Mrozowski
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Rubis
Data wytworzenia informacji: 2016-03-09 13:30:49
Data udostępnienia informacji: 2016-03-09 13:30:49
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-09 13:52:48

Wersja do wydruku...

corner   corner