logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 RODO
minus Ochrona Danych
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
plus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


ZAPYTANIE OFERTOWE 29/ZO/2016

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty
na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy.


Wartość zamówienia – poniżej 30 tys. euro.

Zamawiający:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
ul. Pstrowskiego 28 b
10-602 Olsztyn
tel.: 89 537 38 11
e – mail: sekretariat@wspr.olsztyn.pl

 

I. Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotemniniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie przez Wykonawcę, na rzecz Zamawiającego, usług medycznych w zakresie medycyny pracy wraz z świadczeniem usług medycznych obejmujących badania laboratoryjne i diagnostyczne w zakresie niezbędnym do wydania orzeczeń lekarskich oraz konsultacje specjalistyczne polegające na:

1) Wykonaniu profilaktycznych badań lekarskich: wstępnych, okresowych i kontrolnych

2) Profilaktycznej opiece zdrowotnej niezbędnej z uwagi na warunki pracy obejmującej:

- badania lekarskie mające na celu orzeczenie o możliwości wykonywania dotychczasowej pracy w sytuacji zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby takiego badania poza terminami wynikającymi z częstotliwości badań okresowych, w tym kontrolne profilaktyczne badanie okulistyczne pracownika w przypadku pogorszenia wzroku pracownika

- badania w razie stwierdzenia choroby zawodowej u pracownika

3) Wydawanie orzeczeń lekarskich do celów określonych w Kodeksie Pracy i przepisach wykonawczych stwierdzających:

              - brak przeciwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy lub

              - przeciwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku pracy

4) Wykonaniu szczepień ochronnych

 

2.  Szacunkowe ilości i rodzaje badań pracowników, którzy mają zostać objęci przedmiotową usługą medyczną zostały przedstawione w formularzu cenowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany (zmniejszenie lub zwiększenia) liczby pracowników skierowanych na badania, w tym samym zmiany ilości i rodzajubadań w przypadku, gdy wystąpi taka konieczność. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie. Jednocześnie zmiany te nie spowodują zmiany cen wyszczególnionych w formularzach cenowych dla poszczególnych zadań.

 

II. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot zamówienia z należytą starannością, z wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami rozpoznania chorób oraz zasadami etyki zawodowej, respektując prawa badanego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zawartymi w szczególności w:

1) Ustawie z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998r., nr 21, Poz. 94 z późn.zm.)

2) Ustawie z dnia 27.06.1997r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2014r. poz.1184) oraz wydanymi do niej przepisami wykonawczymi

3) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996r., w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 1996r. nr 69, poz.332 z późn.zm.)

III. Istotne zasady realizacji zamówienia:

1. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca będzie przygotowywał i przekazywał zamawiającemu wraz z fakturą imienny wykaz osób korzystających z usług medycznych w okresie za który dana faktura została wystawiona wraz ze szczegółowym wykazem wykonanych badań z uwzględnieniem poszczególnych cen oraz sumy należności za przeprowadzenie poszczególnych świadczeń u danego pracownika w ramach umowy.

2. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia za faktycznie wykonane badania i świadczenia będzie prawidłowo wystawiona faktura po upływie każdego miesiąca. Zapłata nastąpi w ciągi 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego..

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach własnej placówki medycznej świadczył usługi medyczne opisane w pkt. 1 zapytania, na następujących warunkach:

3.1. Podstawą udzielenia świadczenia jest opatrzone datą i pieczęcią Zamawiającego imienne skierowanie, wystawione przez upoważnionego pracownika Zamawiającego zgodnie z §4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie prowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 1996 r. nr 69 poz.332 ze zm.), zawierające w szczególności określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane, określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony, informacje o występowaniu na stanowisku pracy czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych.

3.2. Przyjęcie pracownika Zamawiającego na badania i wykonanie badań diagnostycznych, następuje bez konieczności dokonania wcześniejszej rejestracji w dniu jego stawienia się w placówce wykonania usług medycznych, wskazanej przez Wykonawcę w ofercie.

3.3. Wszystkie badania powinny być wykonywane w jednym punkcie (placówce).

4. Pełna dokumentacja z przeprowadzonych badań osób objętych badaniami i świadczeniami, dla identyfikacji świadczonych usług, będzie prowadzona i przechowywana u Wykonawcy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2010r. nr 252 poz 1697 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie prowadzenia badań lekarskich pracownikówz zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 1996r. nr 69, poz.332 z późn.zm.), ustawą z dnia 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2014r. poz. 1184) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz.U. z 2010r. ne 149, poz.1002). Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej osób korzystających z jego usług medycznych będących przedmiotem umowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz.U. z 2009r, nr 52, poz 417 ze zm).

5. Zamawiający wymaga, by ceny jednostkowe netto zawarte w Formularzu Cenowym były stałe przez cały okres trwania umowy.

6. Zamawiający dopuszcza wykonanie innych badań i konsultacji, poza zakresem objętym w formularzu cenowym w przypadku konieczności ich wykonania dla potrzeb wydania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, usługa medyczna zostanie wyceniona zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Wykonawcy.

7. Zamawiający wymaga, aby wszystkie usługi medyczne niezbędne do wydania orzeczenia lekarskiego wykonywane były na jednym terenie placówki medycznej wskazanej w Ofercie Wykonawcy.

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania wartości umowy i w tych warunkach, a Wykonawca nie ma prawa żądać uzupełnienia do wartości wynagrodzenia umownego.

9. Bieżąca realizacja wszystkich usług medycznych niezbędnych do wydania orzeczenia lekarskiego będzie wykonywana codziennie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych, na podstawie skierowania wystawionego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

10. Badania lekarskie kończą się wydaniem orzeczenia lekarskiego w formie zaświadczenia stwierdzającego:

10.1. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy

10.2. Przeciwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku pracy.

IV. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

V. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający będzie stosował następujące kryteria: kryterium najniższej ceny brutto.

VI. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą oraz spełnia warunki określone w niniejszym zapytaniu. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania działalności leczniczej, w tym wykonywania zadań służby medycyny pracy i są wpisani do właściwego rejestru, zgodnie z ustawą z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz 217 ze zm.) – należy przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru

2. Posiadają zdolność objęcia pełną usługą medyczną w ciągu jednego dnia w danej placówce minimum 5 osób skierowanych przez Zamawiającego.

3. Dysponują bazą lokalową, gwarantującą pełen zakres usług medycznych będących przedmiotem zamówienia.

4. Dysponują sprzętem medycznym niezbędnym do wykonania pełnego zakresu usług medycznychbędących przedmiotem niniejszego zamówienia.

5. Dysponują odpowiednią ilością osób zdolnych do wykonania zamówienia tj. lekarzy, pielęgniarek i innych, posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz.217 ze zm.)

 

VII. Ilości badań są ilościami szacunkowymi.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do korygowania ilości usług w zależności od rzeczywistych potrzeb oraz do zmiany ilości zamawianego przedmiotu zamówienia między poszczególnymi pozycjami Kalkulacji cenowej do wysokości łącznej wartości brutto umowy.

 

VIII. Za realizację usług, Wykonawca otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości wynikającej z faktycznie wykonanych usług i ich ilości.

Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT przez Wykonawcę, na koniec każdego miesiąca, potwierdzona przez przedstawiciela Zamawiającego wraz z załączeniem dokumentu zawierającego:

1) imię i nazwisko osoby badanej,

2) rodzaj wykonanej usługi,

3) cenę jednostkową brutto usługi.

IX. Warunki płatności – przelew - 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury.

 

X. Termin wykonania zamówienia:

01.06.2016r. -31.05.2017r.

 

XI. Opis sposobu przygotowywania oferty:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, złożenie więcej niż jednej oferty skutkuje ich odrzuceniem,

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

4. Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

5. Cena podana w ofercie musi być ceną ostateczną, kompletną, jednoznaczną, nadto musi uwzględniać: wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, wszelkie zobowiązania Wykonawcy oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji całości przedmiotu zamówienia.

6. Ofertę należy złożyć na:

6.1. formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru określonego w Załączniku1 - Formularz CenowymFormularz cenowy musi być podpisany przez osobę do tego upoważnioną pod rygorem odrzucenia oferty.

6.2. Wraz z ofertą winny być złożone – inne dokumenty:

6.2.1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2014 poz.121 z późn. zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

6.2.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie kilku wykonawców. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 z późn.zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

6.2.3.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o  działalności gospodarczej

6.2.4. Aktualny odpis z rejestru wydany przez właściwy organ prowadzący rejestr zgodnie z ustawą z 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013r.poz 217 ze zm.)- w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.

6.2.5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do przedstawienia opłaconej polisy zgodnej z zapisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. nr 293 poz.1729).

7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

8. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

9. Oferta musi być napisana w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą
i czytelną techniką oraz być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku nieczytelnego podpisu osoby upoważnionej należy obok podpisu podać imię i nazwisko tej osoby lub odcisnąć pieczęć imienną.

10. Zaleca się, by każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami oraz by strony oferty były połączone w trwały sposób.

11. Wszelkie poprawki lub zmiany winny być parafowane przez osobę/osoby upoważnione do podpisania oferty

12. Ofertę należy umieścić w dwóch kopertach. Koperta wewnętrzna nie musi być opisana, służy jedynie, jako dodatkowe zabezpieczenie oferty przed otwarciem przed terminem otwarcia ofert. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana następująco:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie

10-602 Olsztyn

ul. Pstrowskiego 28b

Sekretariat

oraz opisana:

NAZWA I ADRES WYKONAWCY

oraz nr faksu/ lub adres mailowy

OFERTA

dot.Zapytania Ofertowego SAE 29/ZO/2016 tj. Usługi medyczne w zakresie medycyny pracy na rzecz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie.

Nie otwierać przed dniem 12.05.2016 r. godz. 11:15

 

13. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej ofert lub wycofać ofertę.

13.1. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty muszą być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

13.2. Koperty oznaczone w w/w sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Koperty oznaczone „Wycofanie” zostaną otwarte w pierwszej kolejności bez odczytywania ofert,

13.3. Koperty oznaczone „Zmiana” zostaną otwarte z odczytaniem oferty oraz wprowadzonych zmian.

14. Zamawiający informuje, iż oferty składane do Zapytania Ofertowego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione, oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

15. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 Nr 153, poz.1503) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

15.1. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty,

15.2. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

XII. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do 12.05.2016 r. do godz.11:00, w pokoju 102 (Sekretariat)

XIII. W przypadku oferty złożonej po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę.

XIV. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2016 r. o godz. 11:15 w budynku Sekcji administracyjno-eksploatacyjnej.

XV. Otwarcie ofert jest jawne.

XVI.  Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

XVII. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny i warunków płatności zawartych w ofertach.

XVIII. W przypadku, gdy zamawiający nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek (przekazany pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną) Zamawiający przekaże Rozpoznanie Cenowe sporządzone po otwarciu ofert.

XIX. W  toku badania i oceny ofert Zamawiający może: żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, wezwać do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, poprawić oczywiste pomyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

XX. Osoba wskazana do udzielania informacji na temat zamówienia: Justyna Kopeć, j.kopec@wspr.olsztyn.pl, tel. 89 537-38-22

XXI. Zamawiający powiadomi o wyniku Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

XXII. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem (pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną)

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 - Formularz cenowy

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Nazwa dokumentu: Zapytanie ofertowe 29/ZO/2016 z 06.05.2016
Skrócony opis: Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Justyna Kopeć
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Mrozowski
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Rubis
Data wytworzenia informacji: 2016-05-06 12:21:52
Data udostępnienia informacji: 2016-05-06 12:21:52
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-06 12:45:16

Wersja do wydruku...

corner   corner