logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 RODO
minus Ochrona Danych
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
plus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


 

Dyrektor
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie

10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28 b

Działając na podstawie przepisu art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j.Dz.U.z 2015, poz.618) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U.z 2015, poz.581)

OGŁASZA KONKURS OFERT nr 10/2016

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

Lekarzy systemu

Umowy zostaną zawarte na okres od dnia podpisania do 31.12.2016r.

Materiały o przedmiocie i warunkach konkursu ofert są dostępne w siedzibie ogłaszającego konkurs ofert lub na stronie internetowej www.wspr.olsztyn.pl

Oferty w zamkniętych kopertach i oznakowanych napisem ,,Konkurs ofert – Lekarz Systemu”  należy składać w Sekcji Organizacyjnej - sekretariacie WSPR w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28 b od dnia 24.05.2016r. do 31.05.2016r. do godz. 15.00. Otwarcie ofert nastąpi 01.06.2016r. o godz. 08:30 w siedzibie firmy.

Strony są związane ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i ich rozstrzygnięcia bez podania przyczyny.

Oferent może w toku postępowania konkursowego, do czasu zakończenia postępowania złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, którą komisja rozpatrzy w ciągu 7 dni od jej otrzymania.

Wyniku konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej pod adresem :   http://pogotowie.olsztyn.sisco.info/ .

Warunkiem podpisania umowy będzie: przedstawienie aktualniej polisy obowiązkowego ubezpieczenia, założenie działalności gospodarczej i dokonanie wpisu do rejestru  podmiotów wykonujących działalność leczniczą - praktyk lekarskich.

Informacji udziela Sekcja Kontraktowania i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych- tel. 89 537 38 38

 

 

 

 


Wzór umowy

Umowa nr ........./L-S/2016

zawarta w dniu .......................... 2016r.,

pomiędzy:

Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego

z siedzibą w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28 B, 10-602 Olsztyn,

wpisaną do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021823, NIP: 739-29-72-605, REGON 511332933

zwaną w dalszej części Umowy : „Udzielającą zamówienie

reprezentowaną przez:

Marka Myszkowskiego -  Dyrektora,

a

.......................

z siedzibą w .................., ul........................, ........, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którą prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki wraz z udostępnionymi danymi na stronie Głównego Urzędu Statystycznego, posiadającym prawo wykonywania zawodu  nr ...................... , wydanym  dnia ........................ przez ..............., dyplom wyższych studiów medycznych nr ............. wydany w dniu ............... przez ............., specjalizujący się w dziedzinie ................... /posiadający specjalizację z ......../ . od dnia ........... zgodnie z kartą szkolenia specjalizacyjnego,

NIP: ................, REGON: ........................

Zwanym w dalszej części Umowy „Przyjmującym zamówienie”.

 

 

Niniejsza umowa regulująca prawa i obowiązki stron została zawarta w oparciu o szczegółowe warunki konkursu ofert nr 10/2016 z dnia ……….. 2016r., przeprowadzonego na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 i 27 ust. 1-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2015r.,poz.618).

 

§ 1

Udzielająca zamówienia zleca, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje obowiązek udzielania świadczeń zdrowotnych w zespołach ratownictwa medycznego,  w tym również świadczeń w zakresie zabezpieczenia medycznego imprez i transportu medycznego, w oparciu o przepisy zawarte  w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j.Dz.U.2013r.,poz. 757 z późniejszymi zmianami) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, w dniach i godzinach ustalonych comiesięcznie pomiędzy stronami umowy.

 

§ 2

Umowa zostaje zawarta na okres ...................... 2016r. do 31 grudnia 2016r włącznie.

      § 3

1.   Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do świadczenia usług przez co najmniej
............... godzin w danym miesiącu, w tym ....... dyżurów w godzinach 7-14(15) w dni robocze, ...... dyżury w godzinach 14(15)-7 w dni robocze, ..... dyżury w godzinach  7-7 w dni robocze oraz ..... dyżury 7-7 w dni wolne od pracy/świąteczne. Liczba comiesięcznych godzin dyżurów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu za zgodą obu stron.

 1. Do dnia 15 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym Przyjmujący zamówienie będzie udzielał świadczeń zdrowotnych, składa w siedzibie Udzielającej zamówienie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres j.drejza@wspr.olsztyn.pl propozycje dni oraz godzin, w których może świadczyć usługi zdrowotne na rzecz Udzielającej zamówienia. Przyjmujący jest zobowiązany do zaoferowania co najmniej dwukrotnej liczby terminów w propozycjach dyżurowych w stosunku do zadeklarowanych w umowie godzin dyżurowych.
 2. Przyjmujący zamówienie, który nie złoży propozycji terminów dyżurów do dnia 15 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym Przyjmujący zamówienie będzie udzielał świadczeń zdrowotnych, może być ujęty w harmonogramie na dany miesiąc w dniach i godzinach określonych przez Udzielającej zamówienie zależności od jej potrzeb.
 3. Do dnia 20 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym Przyjmujący zamówienie będzie udzielał świadczeń zdrowotnych, Udzielająca zamówienia zobowiązuje się do przedstawienia Przyjmującemu zamówienie propozycji w harmonogramie świadczeń zdrowotnych  lekarzy „S” na przyszły miesiąc.

Do dnia 28 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym Przyjmujący zamówienie będzie udzielał świadczeń zdrowotnych, może w porozumieniu i za zgodą Udzielającej zamówienia dokonywać zmian propozycji w harmonogramie świadczeń zdrowotnych  lekarzy na przyszły miesiąc.

5. Po 28 dniu każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym Przyjmujący zamówienie będzie udzielał świadczeń zdrowotnych, harmonogram świadczeń jest zatwierdzany przez Udzielającą zamówienia i po tym terminie zmiany mogą być dokonywane jedynie zgodnie  z § 10 niniejszej umowy.

§ 4

1. Stawka podstawowa za godzinę dyżuru wynosi  .......  zł brutto.

2. W przypadku pełnienia dyżurów w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy przypadające od poniedziałku do piątku (Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j.Dz.U.2015r.,poz.90 z późn. zm.)) stawka podstawowa, o której mowa w § 4 ust. 1 ulega podwyższeniu o ....... zł.

3. W przypadku pełnienia dyżurów w dni powszednie w godzinach 7.00-14.00 stawka godzinowa o której mowa w § 4 ust. 1 ulega podwyższeniu do ........ zł.

4. Stawka godzinowa, o której mowa w § 4 ust. 1 ulega podwyższeniu o 50 % w razie pełnienia dyżuru w następujących dniach: 1.01, Wielka Sobota, Niedziela i Poniedziałek  Wielkanocny, 1.05, 3.05, Boże Ciało, 1.11, 11.11, 24.12, 25.12, 26. 12 i 31.12.

5. Stawka godzinowa, o której mowa w § 4 ust. 1 może ulec podwyższeniu maksymalnie
o 50 % w innych przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzebami Udzielającej zamówienia. Podstawą do negocjacji podwyższenia stawki będzie uprzednie wywiązanie się z obowiązku wypracowania zadeklarowanych w umowie kontraktowej godzin.

6. W trakcie trwania umowy stawka określona w § 4 ust. 1 może ulec zmianie między innymi w następujących przypadkach:

a) uzyskanie tytułu specjalisty przez przyjmującego zamówienie,

b) zwiększenie poziomu finansowania dla Udzielającej zamówienie w ramach świadczenia usług medycznych w zakresie ratownictwa medycznego.

c) zwiększenia zadeklarowanej przez Przyjmującego zamówienie liczby godzin.

7. Wydłużenie czasu udzielania świadczeń zdrowotnych ponad określony w harmonogramie świadczeń zdrowotnych związane z wyjazdem zespołu ratownictwa medycznego liczone jest w zaokrągleniu do  pół godziny, wg następującego schematu:

a. do 15 minut jako 0 minut,

b. od 16. do 45. minuty jako 30 minut,

c. od 46. do 75. minuty jako 1 godzina,

d. od 76. do 105. minuty jako 1 godzina 30 minut,

e. analogicznie w wypadku dalszych wydłużeń.

§ 5

 1. Przyjmujący  zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń medycznych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i etyką lekarską.
 2. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej                    i służbowej związanej z udzielaniem świadczeń medycznych wynikających z niniejszej umowy.
 3. Przyjmujący zamówienie może przetwarzać dane osobowe pacjentów  jedynie do celów związanych z usługą medyczną wynikającą z niniejszej umowy. 
 4. Szczegółowy zakres zadań stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

 

§ 6

 1. Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń medycznych  z wykorzystaniem ambulansu wyposażonego w środki umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych, stanowiącego własność Udzielającej zamówienia.
 2. Udzielająca zamówienie udostępnia każdorazowo na czas pełnionego dyżuru w bezpłatne używanie Przyjmującemu zamówienia pomieszczenia socjalne i ambulans wyposażony          w środki umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych .
 3. Przyjmujący zamówienie będzie korzystał z ambulansu, o którym mowa w § 6 ust. 1 zgodnie z jego przeznaczeniem i nie odda go osobie trzeciej.
 4. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za powierzone mu na czas trwania dyżuru leki psychotropowe i środki odurzające.
 5. Koszty związane z  używaniem ambulansu  i pomieszczeń socjalnych,  w tym naprawy, konserwacje, a także zaopatrzenie medyczne ambulansu, będą pokrywane przez Udzielającą zamówienia.

Udzielająca zamówienie może obciążyć Przyjmującego zamówienie kosztami naprawy uszkodzonego ambulansu lub sprzętu medycznego do maksymalnej wysokości 10.000 , jeśli uszkodzenia powstały z winy przyjmującego zamówienie.

Powyższe stosuje się również, gdy sprzęt wymaga wycofania z używania ze względu na koszt naprawy przekraczający jego wartość. 

6. W przypadku zagubienia użyczonego sprzętu koszty zakupu nowego obciążą Przyjmującego zamówienie na podstawie refaktury wystawionej przez Udzielającą Zamówienie.

 

§ 7

 1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się uzupełniać wiedzę i umiejętności oraz stale podnosić poziom wykształcenia w zakresie medycyny ratunkowej, w tym brać udział            w szkoleniach organizowanych lub wskazanych przez Udzielającą zamówienie.
 2. Koszt udziału w szkoleniu, o którym mowa w § 7 ust. 1,  ponosi Przyjmujący zamówienie.

 

§ 8

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do informowania Udzielającej zamówienie             o każdej zmianie danych Przyjmującego zamówienie, w szczególności:

    a) nazwa prowadzonej działalności gospodarczej;

    b) numer REGON;

    c) numer konta bankowego.

 

2. Przyjmujący zamówienie informuje Udzielającą zamówienia o fakcie rozpoczęcia specjalizacji oraz uzyskaniu tytułu specjalisty, a także ukończeniu szkoleń związanych              z medycyną ratunkową i przedstawia  Udzielającej zamówienia kserokopię dokumentów poświadczających powyższe.

3. Informacje, o których mowa w § 8 ust. 1 i 2, powinny być niezwłocznie dostarczone do Sekcji Kontraktowania i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Pstrowskiego  28 b. w Olsztynie celem zaktualizowania bazy danych wyższego personelu medycznego.

§ 9

 1. Przyjmujący zamówienie i Udzielająca zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność cywilną z tytułu udzielania świadczeń.
 2. Przyjmujący zamówienie ponosi  odpowiedzialność karną z tytułu udzielonych świadczeń.
 3. Przyjmujący zamówienie przed podpisaniem umowy przedstawia Udzielającej Zamówienia kserokopię aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu czynności wynikających z umowy. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC  jest ustalona na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą  (t.j.Dz.U.2011r.,nr 293,poz.1729), na podstawie art. 136b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U.2015r.,poz.581, z późn. zm.).
 4. W przypadku upływu terminu ważności polisy ubezpieczeniowej OC w trakcie trwania umowy Przyjmujący zamówienie dostarcza Udzielającej zamówienia nową polisę.

 

§ 10

1. Przyjmujący zamówienie może przekazać prawa i obowiązki wynikające z umowy osobie trzeciej - lekarzowi, posiadającemu umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych                  w zespole ratownictwa medycznego Udzielającej zamówienia, po uprzednim poinformowaniu Udzielającej Zamówienia drogą sms na nr telefonu ......... 

2.Jeśli opisane w ust.1 zmiany w harmonogramie udzielania świadczeń spowodowałyby wydłużenie czasu udzielania świadczeń powyżej 36 godzin, każdorazowo zgodę wyrazić musi Udzielająca Zamówienia.

3. Jeśli opisane w ust.1 zmiany w harmonogramie udzielania świadczeń spowodowałyby zmniejszenie miesięcznej liczby godzin świadczeń udzielanych przez specjalistów lub specjalizujących się z medycyny ratunkowej, każdorazowo zgodę wyrazić musi Udzielająca Zamówienia.

 

§ 11

Udzielająca zamówienia może potrącić z kwoty rachunku za dany miesiąc tytułem kary umownej następujące kwoty w poniższych przypadkach:

 1. Jeżeli Przyjmujący zamówienie nie zgłosi się na dyżur zgodnie z planem dyżurów i nie zapewni zastępstwa, będzie ponosił karę finansową w wysokości 100 % stawki dyżuru.
 2. Dwukrotność stawki podstawowej określonej w §4 ust.1 za każdą rozpoczętą godzinę spóźnienia na dyżur;
 3.  Pięciokrotność stawki podstawowej określonej w §4 ust.1 w przypadku:
  1. wadliwego wypełnienia dokumentacji medycznej, 
  2. nie wystawienia karty medycznych działań ratunkowych,
  3. nie wystawienia karty zgonu,
  4. udzielania świadczeń zdrowotnych w odzieży innej niż określona w § 18 niniejszej umowy,
  5. braku przekazania dokumentacji medycznej do statystyki medycznej Udzielającej zamówienia w sposób opisany w załączniku nr 1 do niniejszej umowy,
  6. braku poprawienia błędów w dokumentacji medycznej w czasie wskazanym przez Udzielającą zamówienia.
 4. Udzielający zamówienia może potrącić wynagrodzenie w wysokości ustalonej każdorazowo w zależności od wagi przewinienia, a maksymalnie w wysokości 20 stawek godzinowych,   w przypadku:
  1. Zachowań niezgodnych z obowiązującym w Udzielającej zamówienia Kodeksem Etyki,
  2. Niestosowania się do kodów pilności,
  3. Niewłaściwego postępowania medycznego wobec pacjenta,
  4. Braku bieżącego nadzoru nad powierzonymi środkami psychotropowymi i odurzającymi.

 

 

§ 12

 1. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do dostarczenia rachunku za faktycznie przepracowane godziny w terminie do 5 dni od daty zakończenia miesiąca rozliczeniowego z datą wystawienia na koniec miesiąca rozliczeniowego lub z datą wykonania ostatniej usługi w miesiącu rozliczeniowym.
 2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 15 dni po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego na konto wskazane przez Przyjmującego zamówienie.
 3. W przypadku opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia, Przyjmującemu zamówienie przysługują odsetki ustawowe.

§ 13

Przyjmujący zamówienie osobiście rozlicza się z Urzędem Skarbowym i z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. 

§ 14

 1. Przyjmujący zamówienie w trakcie realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 ma obowiązek poddania się kontroli przez Udzielającą zamówienia lub upoważnioną przez nią osobę, Narodowy Fundusz Zdrowia, przedstawiciela Wojewody                       Warmińsko-Mazurskiego oraz innych organów upoważnionych do kontroli świadczeń zdrowotnych dotyczącej przedmiotu umowy, a  w szczególności:
  1. sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych,
  2. dokonywanych rozliczeń ustalających wynagrodzenie za udzielenie świadczeń,
  3. prowadzenia dokumentacji medycznej.
 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do przekazania informacji dotyczących realizacji umowy na każdy wniosek Udzielającej zamówienia.

 

§ 15

 1. Nadzór merytoryczny i kontrolę nad wykonywaniem umowy przez Przyjmującego zamówienie będzie sprawował Dyrektor Udzielającej zamówienia.
 2. Udzielająca zamówienia może upoważnić inną osobę do wykonywania kontroli i nadzoru.

§ 16

Prawa i obowiązki stron wynikające z umowy nie mogą być przekazane na rzecz osób trzecich z wyjątkiem sytuacji określonych w § 10 niniejszej umowy.

 

 

§ 17

 1. W czasie realizacji świadczeń zdrowotnych zgodnie z  harmonogramem Przyjmujący zamówienie nie może wykonywać usług  na rzecz innego podmiotu ani prowadzić w tym czasie własnej prywatnej praktyki.
 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy nie prowadzić działalności gospodarczej związanej z usługami pogrzebowymi; nie świadczyć pracy na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub na jakiejkolwiek innej podstawie na rzecz zakładów pogrzebowych oraz nie polecać usług zakładów pogrzebowych ani też informować tych ostatnich o zgonach.

 

§ 18

Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do zakupienia na swój koszt oraz noszenia podczas dyżuru ubrania ochronnego oraz obuwia ochronnego spełniającego wymagania określone przez Polskie Normy oraz przepisy wykonawcze wydane do ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

§ 19

 1. Umowa wygasa:
  1. z upływem terminu określonego w umowie,
  2. gdy zajdą okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają dalsze wykonywanie umowy.
 2. Umowa może ulec rozwiązaniu przed upływem terminu określonego w § 2:
 1. w wyniku porozumienia stron,
 2. w wyniku jednomiesięcznego wypowiedzenia dokonanego na piśmie przez każdą ze stron.
  1. Umowa może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia:
 1. w razie nie wykonywania umowy lub rażących uchybień w jej realizacji,

       2)  w przypadku samowolnego opuszczenia miejsca dyżuru,

       3)  w przypadku odmowy wyjazdu zleconego przez dyspozytora,

        4) w razie nie dostarczenia Udzielającej zamówienia przez Przyjmującego zamówienie nowej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w przypadku wygaśnięcia poprzedniej.

§ 20

Zmiany do umowy mogą być wprowadzane w formie pisemnej w postaci aneksu po uprzednim uzgodnieniu między stronami.

§ 21

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy:

 1. ustawy z dnia z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
  ( t.j.Dz.U.2013r.,poz.757 z późn.zm.) i przepisy wykonawcze do tej ustawy,
 2. ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty                       (t.j.Dz.U.2015r.,poz.464 z późn. zm.),
 3. ustawa z dnia 6 września 2001 r Prawo farmaceutyczne (t.j.Dz.U.2008r.,nr 45,poz.271 z późn. zm.),
 4. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j.Dz.U.2014r.,poz.1182, z późn. zm.),
 5. ustawa z dnia 06 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta          (t.j.Dz.U.2012r.,poz.159, z późn. zm.),
 6. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.Dz.U.2015r.,poz.618),
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015r.,poz.2069 z późn.zm.),
 8. Kodeksu cywilnego,
 9. Przepisy wewnętrzne wydane przez Udzielającą zamówienia, w tym  dokumenty systemu zarządzania jakością.

§ 22

Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy strony poddają w pierwszej kolejności polubownemu rozstrzygnięciu, a w wypadku braku polubownego rozstrzygnięcia sporu, właściwemu sądowi dla Udzielającej zamówienia.

           § 23

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

     ……………………………………                                                             ……………………………………

  /Udzielający zamówienie/                                                         /Przyjmujący zamówienie/

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do umowy  Nr ....../L-S/2016

z dnia ........ 2016r.

 

ZAKRES ZADAŃ LEKARZA ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO:

 1. Lekarz jest kierownikiem zespołu ratownictwa medycznego (zespołu) o składzie zgodnym z wymaganiami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
 2. Jest odpowiedzialny za całokształt działań zespołu. Wydaje polecenia członkom ZRM i egzekwuje ich właściwe wykonanie.
 3. Ponosi merytoryczną odpowiedzialność za postępowanie medyczne wobec pacjenta,
 4. Ponosi odpowiedzialność za powierzony mu sprzęt,
 5. Sprawuje nadzór nad środkami odurzającymi i psychotropowymi (ilość, terminy ważności), znajdującymi się w ambulansie oraz w kasecie w magazynku podręcznym,
 6. Rozpoczynając dyżur zgłasza gotowość zespołu dyspozytorowi medycznemu  drogą  elektroniczną lub telefoniczną w przypadku awarii systemu SWD,
 7. Rozpoczynając i kończąc dyżur odznacza przybycie na dyżur i jego zakończenie kartą magnetyczną oraz dokumentuje rozpoczęcie i zakończenie świadczenia usług poprzez podpis na liście zespołu specjalistycznego,
 8. Lekarz jest zobowiązany do posiadania przy sobie w czasie pełnienia dyżuru pagera, telefonu komórkowego służbowego (przypisanego do danego ZRM), a w czasie trwania wyjazdu każdorazowo włączoną radiostację przenośną,
 9. W czasie dyżuru pozostaje w miejscu stacjonowania zespołu oczekując na wezwanie,
 10. Po otrzymaniu wezwania (pager, DWA, w szczególnych sytuacjach drogą radiową lub telefoniczną) zgłasza się w ambulansie zgodnie z kodem pilności,
 11. Po zaopatrzeniu pacjenta przekazuje dyspozytorowi informacje potrzebne do wyznaczenia miejsca hospitalizacji,
 12. Zgłasza drogą radiową informacje o pacjencie szpitalowi,
 13. Podczas transportowania pacjenta przebywa z nim w przedziale medycznym ambulansu,
 14. Podejmuje decyzję o potrzebie doraźnej dezynfekcji ambulansu dezynfektorem,
 15. Wypełnia starannie i sumiennie dokumentację medyczną,
 16. Po zakończeniu dyżuru (lub jego części) o godzinie 7.00 i 19.00 wypełnioną dokumentację medyczną wkłada do odpowiedniej koperty, opisując ją i pozostawia w skrzynce na dokumentację,
 17. W sytuacji stwierdzenia zgonu każdorazowo wypełnia kartę statystyczną do karty zgonu pozostawiając ją wraz z dokumentacją medyczną na bieżąco włożoną do odpowiednej i opisanej koperty w skrzynce na dokumentację (nie pozostawia karty zgonu na miejscu zdarzenia), w  przypadku podejrzenia zgonu  w wyniku przestępstwa lub w niejasnych okolicznościach oraz w miejscach publicznych informuje dyspozytora o potrzebie powiadomienia policji,
 18. Lekarz po zakończeniu wyjazdu i powrocie do miejsca stacjonowania niezwłocznie uzupełnia dokumentację elektroniczną,
 19. Stosuje się do wewnętrznych przepisów obowiązujących w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, w tym do zarządzeń Dyrektora, procedur Systemu Zarządzania Jakością,
 20. Dba o dobre imię Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie.

 

 

     ……………………………………                                                             ……………………………………

  /Udzielający zamówienie/                                                         /Przyjmujący zamówienie/

            

Załączniki do pobrania: 2016-05-24 14:50:13 - specyfikacja-lekarz systemu RTM.doc (85.00 kB)
2016-05-24 14:51:20 - formularz ofertowy lekarz systemu .doc (44.50 kB)
2016-05-24 14:53:09 - wzór umowy .doc (0.00 B)

Nazwa dokumentu: Konkurs ofert nr 10/2016
Skrócony opis: Lekarz systemu- 24.05.2016
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Olga Wilińska Plichta
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Kołodziejczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Olga Wilińska Plichta
Data wytworzenia informacji: 2016-05-24 14:47:06
Data udostępnienia informacji: 2016-05-24 14:47:06
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-28 08:14:02

Wersja do wydruku...

corner   corner