logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 RODO
minus Ochrona Danych
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
plus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
minus Dostęp do informacji publicznej
   minus Ponowne wykorzystywanie informacji
   minus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


Zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznej regulują przepisy ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Ponowne wykorzystywanie rozumiane jest, jako wykorzystywanie przez:
- osoby fizyczne,
- osoby prawne,
- jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

informacji sektora publicznego lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych do udostępnienia, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach:
- komercyjnych,
- niekomercyjnych,
- innych niż jej pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Chodzi więc o każdy sposób dalszego wykorzystywania informacji publicznej np. w produktach, usługach czy aplikacjach, przez przedsiębiorców, organizacje pozarządowe czy też zainteresowane osoby.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

1. Ponowne wykorzystanie informacji udostępnionej na stronie BIP WSPR, wymaga zachowania następujących warunków:
1) umieszczenia wzmianki o źródle pochodzenia wykorzystywanej informacji, poprzez wskazanie nazwy: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie. Jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment ma stanowić część całości, należy zamieścić ją w formie cytatu wraz z przypisem informującym o źródle pochodzenia informacji;
2) wskazania daty jej wytworzenia lub pozyskania;
3) nie modyfikowania informacji.

2. Udostępnianie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, jeżeli informacja:
1) nie została udostępniona na stronie BIP lub na stronie internetowej WSPR;
2) ma być wykorzystana przez wnioskodawcę na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone;
3) została udostępniona lub przekazana na podstawie odrębnych przepisów określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

3. WSPR, w trybie wnioskowym, określa warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

4. WSPR ponosi odpowiedzialność wyłącznie za informacje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej WSPR, na stronie internetowej WSPR a także takie które zostały udostępnione stosownie do złożonego wniosku w niezmienionej, oryginalnej formie.

Opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

WSPR może jednak nałożyć opłatę za ich przekazanie jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. WSPR może uwzględnić koszty przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może jednak przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie. Opłata jest kalkulowana indywidualnie dla każdego wniosku.

Środki odwoławcze
W zakresie nieuregulowanym ustawą o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Nazwa dokumentu: Ponowne wykorzystywanie informacji
Osoba, która wytworzyła informację: Olga Wilińska Plichta
Osoba, która odpowiada za treść: Olga Wilińska Plichta
Osoba, która wprowadzała dane: Olga Wilińska Plichta
Data wytworzenia informacji: 2016-09-25 14:18:14
Data udostępnienia informacji: 2016-09-25 14:18:14
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-25 14:23:03

Wersja do wydruku...

corner   corner