logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 RODO
minus Ochrona Danych
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
plus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


 
 
 
Ogłoszenie nr 91419 - 2017 z dnia 2017-06-01 r.
Olsztyn: Przebudowa części budynku C hali napraw Stacji Obsługi Pojazdów
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 375997 - 2016
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak
Numer ogłoszenia: 6177 - 2017, 8620 - 2017
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: tak
Numer ogłoszenia: 51224 - 2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, krajowy numer identyfikacyjny 51133293300000, ul. ul. Pstrowskiego  , 10602   Olsztyn, państwo Polska, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 895 392 727, faks 895 392 710, e-mail o.wilinskaplichta@wspr.olsztyn.pl
Adres strony internetowej (URL): http://pogotowie.olsztyn.sisco.info/
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa części budynku C hali napraw Stacji Obsługi Pojazdów
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
SAP.221-29.2016
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej hali napraw budynku C na potrzeby Stacji Obsługi Pojazdów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z przystosowaniem na potrzeby socjalne pracowników obsługi technicznej na działce nr 105-78/1 przy ul. Pstrowskiego 28 B w Olsztynie obejmująca wykonanie robót budowlanych do realizacji na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 1. Pełny zakres prac budowlanych określa n/w dokumentacja: 2. Projekt Wykonawczy – branża architektura, 3. Projekt Wykonawczy – branża konstrukcja, 4. Projekt Wykonawczy – branża elektryczna, 5. Projekt Wykonawczy – branża sanitarna, 6. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – branża elektryczna, 7. Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót – branża sanitarna, 8. Specyfikacje Techniczne dla robót budowlanych, - opracowane przez PROBUD Przedsiębiorstwo Projektowania i Obsługi Inwestycji Sp. z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Dziale nr II SIWZ, zaś szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy - Dział nr III SIWZ.
 
II.4) Główny kod CPV:45210000-2
Dodatkowe kody CPV:45262500-6, 45300000-0, 45400000-1
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin zakończenia robót i zgłoszenia do odbioru: maksymalnie 120 dni kalendarzowych od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 17/03/2017
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Przedsiębiorstwo Budowlane WITKA Sp. z o.o. ,  witka@witka.pl,  ul. Kołobrzeska 50H,  10-434 ,  Olsztyn,  kraj/woj. warmińsko-mazurskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 585802.73 .
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
29/05/2017
 
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp: Zmiany dotyczą m.in. wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi na realizację dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy
 
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiana umowy nastąpiła w związku z wystąpieniem konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w projekcie, wynikłych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
 
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 
 
Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o zmianie umowy
Skrócony opis: z dnia 01.206.2017 r.
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Maruszczak
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Myszkowski, Mirosław Ryllo, Andrzej Mrozowski, Magdalena Maruszczak
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Maruszczak
Data wytworzenia informacji: 2017-06-01 13:35:20
Data udostępnienia informacji: 2017-06-01 13:35:20
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-01 13:36:52

Wersja do wydruku...

corner   corner