logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 RODO
minus Ochrona Danych
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
plus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


  

 

 

Działem Obsługi Technicznej kieruje Kierownik Działu Obsługi Technicznej, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi WSPR. W skład struktury Działu Obsługi Technicznej wchodzi: 
 1) Stacja Obsługi Pojazdów w Olsztynie, w skład której wchodzi:  
a)Stacja Kontroli Pojazdów
b)Stacja Diagnostyki i Naprawy Pojazdów 
c)Myjnia Samochodowa  
2)Stacja Obsługi Pojazdów w Działdowie, w skład której wchodzi: 
a)Stacja Kontroli Pojazdów
 b)Stacja Diagnostyki i Naprawy Pojazdów
 c)Myjnia Samochodowa  
Stacją Obsługi Pojazdów w Olsztynie oraz w Działdowie, kieruje odpowiednio Kierownik Stacji Obsługi w Olsztynie oraz Kierownik Stacji Obsługi w Działdowie. Kierownicy Stacji Obsługi Pojazdów podlegają bezpośrednio Kierownikowi Działu Obsługi Technicznej.  
 
Do zadań Działu Obsługi Technicznej należy:  
 
1)organizacja stanowisk diagnostycznych, stacji obsługi, myjni samochodowych oraz nadzór nad ich funkcjonowaniem, 
2) gospodarowanie maszynami, urządzeniami i narzędziami, prowadzenie niezbędnej ewidencji, nadzór w zakresie racjonalnego ich wykorzystania, 
3) nadzór nad eksploatacją maszyn i urządzeń oraz przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
4) prowadzenie spraw normalizacji oraz prowadzenie i kontrola przestrzegania norm technicznych, 
5) prowadzenie spraw postępu technicznego oraz wynalazczości i racjonalizacji, 
6)opracowywanie planów zakupów inwestycyjnych, 
7)prowadzenie sprawozdawczości i statystyki oraz opracowywanie analizy, 
8) dokonywanie zakupów wg występujących potrzeb oraz zgłoszonych zamówień przez inne komórki organizacyjne Pogotowia Ratunkowego wg obowiązujących procedur, przy wcześniejszej weryfikacji zasadności dokonania zakupu, 
 9)wnioskowanie w sprawie właściwego ustalania wysokości normatywów materiałowych oraz ścisłe ich przestrzeganie, 
10) zgłaszanie do upłynnienia zbędnych materiałów, części i akcesorii, 
11)prowadzenie dokumentacji obowiązującej w obrocie gospodarczym, dla potrzeb jednostek skarbowych oraz rozliczeń sprawozdawczości, 
12)zabezpieczenie magazynów Pogotowia Ratunkowego przed kradzieżą, pożarem i zniszczeniem oraz nadzór nad magazynami i sklepami w jednostkach terenowych, 
13)opracowywanie planów inwentaryzacji mienia Pogotowia Ratunkowego, 
14) gospodarka surowcami wtórnymi ( złom, ogumienie, akumulatory, oleje płynne eksploatacyjne ), 
15)terminowe realizacje zobowiązań finansowych, 
16) prowadzenie gospodarki magazynowej oraz działalności usługowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
17)dokonywanie obsług technicznych, napraw bieżących pojazdów Pogotowia Ratunkowego oraz zleceniodawców, 
18) przestrzegania używania narzędzi i urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi i obowiązującymi przepisami BHP. 
19)współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Pogotowia Ratunkowego, szczególnie działem usług transportowych i sekcją finansowo-księgową w celu zapewnienia stałej gotowości technicznej pojazdów Pogotowia Ratunkowego oraz właściwego wykorzystania środków finansowych. 
 
 STACJA DIAGNOSTYCZNA I NAPRAWY POJAZDÓW
 
   Stacja Diagnostyczna i Naprawy Pojazdów należy do struktury Stacji Obsługi Pojazdów. Stacja podlega bezpośrednio Kierownikowi Stacji Obsługi Pojazdów. Do zakresu działania Stacji należy w szczególności: 
  1) weryfikacja zgłaszanych potrzeb naprawy, ustalanie zakresu czynności naprawczych i  zlecanie ich wykonania pracownikom stacji obsługi, 
  2) kontrola międzyoperacyjna przebiegu wykonywania zleconych obsług i napraw pod względem przestrzegania technologii i warunków technicznych, 
  3) dokumentowanie pobierania materiałów i rozliczanie ich zużycia oraz kontrola celowości  tego zużycia, 
  4) dokumentowanie pracochłonności obsług i napraw zleconych stacji obsługi w sposób umożliwiający jej rozliczenie na miejscu powstawania kosztów,
  5) dozór techniczny pracy ludzi i urządzeń zapewniający bezpieczeństwo i higienę pracy w stacji  (bhp, ppoż., brd itp.,)
  6) kompletowanie niezbędnej dokumentacji technicznej (producenta) pojazdów oraz  wdrażanie warunków technicznych z niej wynikających do bieżącej praktyki wśród kierowców, mechaników obsługi i naprawy oraz diagnostów i kontrolerów, kontrolerów  tym wśród pracowników w Działdowie,
  7) opracowywanie technologii obsługowych i naprawczych według wymagań ustalonych w instrukcjach fabrycznych uwzględniających posiadane zaplecze techniczne i stopień jego wyposażenia w maszyny, urządzenia, przyrządy i narzędzia obsługowo-naprawcze,
  8) opracowanie i uaktualnienie zakładowego systemu obsługowo-naprawczego, uwzględniającego zalecenia producentów samochodów oraz dokumentacji i ewidencji zapewniających (egzekwujących) dokładne jego wykonywanie z przestrzeganiem warunków technicznych określonych przez producenta,
  9) modernizacja zaplecza technicznego oraz jego wyposażenia w maszyny, urządzenia, przyrządy i narzędzia z uwzględnieniem postępu technicznego oraz technologicznego,
 10)organizowanie doskonalenia zawodowego pracowników zaplecza technicznego,
 11) świadczenie na rzecz odbiorców zewnętrznych, odpłatnych usług w zakresie remontów,  obsług technicznych oraz badanie rynku w tym zakresie.
  
STACJA KONTROLI POJAZDÓW   
Stacja Kontroli Pojazdów należy do struktury Stacji Obsługi Pojazdów i  podlega bezpośrednio Kierownikowi Stacji Obsługi Pojazdów.
  
Stacja Kontroli Pojazdów przeprowadza badania techniczne pojazdów, przewidziane w art. 81 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.), na warunkach podanych w upoważnieniu wydanym przez Prezydenta  Miasta Olsztyn. Zakres badań technicznych pojazdów, obejmuje w szczególności sprawdzanie oraz ocenę prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdów, zwłaszcza pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska.
 MYJNIA SAMOCHODOWA
Myjnia Samochodowa należy do struktury Stacji Obsługi Pojazdów i podlega bezpośrednio Kierownikowi Stacji Obsługi Pojazdów. Myjnia świadczy usługi na zewnątrz w godzinach  określonych w zarządzeniu Dyrektora.

 

Nazwa dokumentu: Dział Obługi Technicznej
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Olga Wilińska Plichta
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Olga Wilińska Plichta
Data wytworzenia informacji: 2006-05-23 07:47:08
Data udostępnienia informacji: 2009-02-11 20:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-14 20:11:31

Wersja do wydruku...

corner   corner