logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 RODO
minus Ochrona Danych
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
plus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


 

 ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawa sprzętu szkoleniowego i medycznego

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę sprzętu szkoleniowego w ramach projektu "Podniesienie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek/rzy systemu w województwie warmiosko - mazurskim przez organizację kursu Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o umowę nr: UDA-POKL.08.01.01-28-196/10-00 zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

1. Informacje ogólne:

a. Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn tel.: 89 5277973 fax: 89 5277973 adres e-mail: szkola@wspr.olsztyn.pl

b. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

c. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku– Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z póź. zm.).

 

2. Przedmiot zapytania:

a. Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawa sprzętu szkoleniowego i medycznego, którego wymagania zawarte są w załączniku nr 1

b. Zamawiający wymaga załączenia do oferty folderu oferowanego sprzętu zawierającego zdjęcie oferowanego sprzętu, jego nazwę oraz opis,

c.Przedmiot zapytania musi byd fabrycznie nowy,

d.Okres gwarancji- min 24 miesiące na oferowany sprzęt, zakres gwarancji należy szczegółowo określid w formularzu ofertowym.

3. Pożądany termin realizacji zamówienia:

 

Dostarczenie sprzętu - do 31 grudnia 2010 roku,

Termin wystawienia faktury za zakup i dostawę sprzętu - do 31 grudnia 2010 roku

4. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym

 

Warunkiem udziału Wykonawcy w zapytaniu ofertowym jest: a. posiadanie przez Wykonawcę uprawnienia do wykonania działalności z zakresu przedmiotu zapytania,

b. posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zapytania, c. znajdowanie się Wykonawcy w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zapytania.

5. Wymagania stawiane Wykonawcy

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność z warunkami jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zapytania, załącznik nr 1 2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązano umowy, 3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zobowiązania uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 4) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleo niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania przedmiotu zapytania. 5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zapytania.

6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w niniejszym postępowaniu

6. Opis sposobu przygotowania oferty

a. Wykonawca musi sporządzić ofertę w języku polskim.

b. Ofertę należy przedstawić na formularzu stanowiącym załącznik nr 2.

c. Cena musi obejmować całość wynagrodzenia, które Zamawiający będzie zobowiązany do zapłacenia Wykonawcy w przypadku wyboru jego oferty, uwzględniającego w szczególności spełnienie wszystkich wymagać zamawiającego określonych w załączniku nr 1 zapytania ofertowego z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zapytania.

d. Nie uwzględnienie przez Wykonawcę wszystkich kosztów zamówienia nie będzie stanowić podstawy do domagania się ich pokrycia przez Zamawiającego w terminie późniejszym.

 

7. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

a. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena za całość zamówienia zgodnego z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1, tj. cena = 100%.

b. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

c. Zamawiający zawrze umowę – wzór załącznik nr 3 z Wykonawcą, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą.

d. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji umowy.

e. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę).

f. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą nastąpi po dostarczeniu przedmiotu zamówienia i dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury.

 

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej - faxem 89 5277973 lub osobiście na adres : Olsztyn, ul. Skłodowskiej-Curie 18/20 lok.16, w terminie: do dnia 29.11.2010 r. w godz. 9.00-14.00.

Załączniki do pobrania: 2010-11-25 13:29:01 - umowa (245.65 kB)
2010-11-25 13:29:33 - zal nr 1 (68.50 kB)
2010-11-25 13:30:06 - formularz ofertowy (187.00 kB)
2010-11-25 13:30:36 - zapytanie (454.24 kB)

Nazwa dokumentu: POSTĘPOWANIA DO 14 TYS EURO
Osoba, która wytworzyła informację: Olga Wilińska Plichta
Osoba, która odpowiada za treść: Olga Wilińska Plichta
Osoba, która wprowadzała dane: Olga Wilińska Plichta
Data wytworzenia informacji: 2010-04-26 13:30:34
Data udostępnienia informacji: 2010-04-26 13:30:34
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-25 13:34:37

Wersja do wydruku...

corner   corner