logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 RODO
minus Ochrona Danych
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
plus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


ZAPYTANIE OFERTOWE
na usługę cateringową

 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę cateringową w ramach kursu kwalifikacyjnego realizowanego w ramach projektu systemowego „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Informacje ogólne:

a.      Zamawiający:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
Ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn
tel.: 89 5277973 fax: 89 5277973
adres e-mail: szkola@wspr.olsztyn.pl

b.      Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności w ramach Programu      Operacyjnego Kapitał Ludzki.

c.        Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku–  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z póź. zm.).

2. Zakres usługi:

a. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa obejmująca zapewnienie 817 porcji obiadowych dla uczestników kursu realizowanego w ramach ww. projektu.  
b. Porcja obiadowa oznacza ciepły obiad dwudaniowy o gramaturze nie mniejszej niż:
1. Zupa -250 ml;
2. Drugie danie – 500 g. (np.: mięso – 150 g, ziemniaki/kasza/ryż – 200 g., surówka – 150 g.)
Porcje obiadowe mają być zapakowane w naczynia jednorazowe styropianowe, wraz z kompletem jednorazowych sztućców i serwetek, przy czym w przypadku zupy ma być miska okrągła z pokrywką , a w przypadku drugiego dania zamykany pojemnik obiadowy, trójdzielny.
c. Usługa cateringowa zakłada dostarczenie przez Wykonawcę na godz. 14.30, 19 porcji obiadowych (zupa+drugie danie) na każdy z  43 dni szkoleniowych.
d. Wykonawca, w razie zapotrzebowania zobowiązany będzie do przygotowania posiłku wegetariańskiego. e. Wykonawca  musi zapewnić różnorodność ciepłych posiłków przez  3  kolejne dni świadczenia usługi.
Na potrzeby niniejszego zapytania, zapewnienie różnorodności będzie uważane za spełnione, jeśli przedstawione   w  proponowanym jadłospisie posiłki nie będą się powtarzały.

 

3.    Pożądany termin i miejsce realizacji usługi:

Usługa będzie realizowana w okresie od 7 maja 2010 roku do 20 lipca 2010 r. na terenie miasta Olsztyn
ul. Skłodowskiej – Curie 18/20 zgodnie z załączonym harmonogramem (załącznik nr 1).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu w trakcie trwania usługi, jednakże o każdej zmianie  Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż 2 dni przed planowaną dostawą.

   

4.    Warunki udziału w zapytaniu ofertowym

Warunkiem udziału Wykonawcy w zapytaniu ofertowym jest:             
a. posiadanie przez Wykonawcę uprawnienia do wykonania działalności z zakresu przedmiotu zamówienia,             
b. posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia  oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,             
c. znajdowanie się Wykonawcy w sytuacji ekonomicznej i finansowej  zapewniającej wykonanie zamówienia.

5.       Opis sposobu przygotowania oferty 

a.    Wykonawca musi sporządzić ofertę w języku polskim.

b.    Ofertę należy przedstawić na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 C.

c.    Cena zestawu cateringowego musi obejmować całość wynagrodzenia, które  zamawiający będzie zobowiązany do zapłacenia wykonawcy w przypadku wyboru jego oferty, uwzględniającego w szczególności spełnienie wszystkich wymagań zamawiającego określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

d.    Nie uwzględnienie przez wykonawcę wszystkich kosztów usługi nie będzie stanowić podstawy do domagania się ich pokrycia przez zamawiającego w terminie późniejszym.

6.      Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

a.      Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena jednego zestawu cateringowego, tj. cena = 100%.

b.      Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyska największą liczbę punktów w ocenie (najniższa cena zestawu cateringowego).

c.       O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

d.      Zamawiający zawrze umowy z wykonawcą, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą.

e.       Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji umowy.

f.        Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę).

g.      Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywały się w cyklach miesięcznych na podstawie rozliczeń wydanych posiłków i zamówienia częściowego w terminie 7 dni od dnia prawidłowo dostarczonej faktury.

7.      Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej - faxem 89 5277973 lub osobiście  na adres :  Olsztyn, ul. Skłodowskiej-Curie 18/20 lok.16, w terminie: do dnia 4.05.2010 r. w godz. 9.00-14.00.

 

    

 

Załączniki do pobrania: 2010-04-26 13:34:19 - Formularz Ofertowy (93.15 kB)
2010-04-26 13:34:52 - Harmonogram (154.50 kB)

Nazwa dokumentu: POSTĘPOWANIE OFERTOWE- CATERING
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Olga Wilińska Plichta
Osoba, która odpowiada za treść: Kamila Kurłowicz Myszkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Olga Wilińska Plichta
Data wytworzenia informacji: 2010-04-26 13:32:13
Data udostępnienia informacji: 2010-04-26 13:32:13
Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-26 13:42:39

Wersja do wydruku...

corner   corner