logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 RODO
minus Ochrona Danych
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
plus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


  Ogłoszenie powiązane:
(na dole strony)


 

Olsztyn: ZP8/2010 Przebudowa istniejącego budynku Stacji Paliw płynnych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie zlokalizowanej przy ul. Pstrowskiego 28B wraz z wymianą zbiorników i dystrybutorów paliw
Numer ogłoszenia: 201290 - 2010; data zamieszczenia: 08.07.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 145956 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5392727, faks 089 5392710.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP8/2010 Przebudowa istniejącego budynku Stacji Paliw płynnych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie zlokalizowanej przy ul. Pstrowskiego 28B wraz z wymianą zbiorników i dystrybutorów paliw.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest : Przebudowa istniejącego budynku Stacji Paliw płynnych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie zlokalizowanej przy ul. Pstrowskiego 28 B wraz z wymianą zbiorników i dystrybutorów paliw, polegająca na: 3.1 Dostosowaniu istniejącej stacji paliw do wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2005 r. Nr 243, poz. 2063 ), polegającego na wymianie 4 podziemnych jednopłaszczowych zbiorników paliwa na jeden dwupłaszczowy 3-komorowy i będzie polegało na: 3.1.1 demontażu i utylizacji starych zbiorników, instalacji paliwowych i dystrybutorów paliw 3.1.2 dostawie i montażu nowego zbiornika dwupłaszczowego 3-komorowego o pojemności 60 m3 ( 30/20/10), wraz z osprzętem ( w tym zawory antyprzepełnieniowe ) i studnią nadzbiornikową 3.2. Dostawie i montażu instalacji technologicznych paliwowych w tym: 3.2.1 systemu rur zasilających dystrybutory 3.2.2 systemu rur zlewowych zbiornika 3.2.2.1 systemu rur i zaworów oddechowych zabezpieczających przed emisją par substancji ropopochodnych do atmosfery zapewniający I i II-gi stopień hermetyzacji stacji paliw 3.2.2.2. system rur odprowadzenia oparów dla benzyn ( VRS ) 3.2.3 dostawie i montażu systemu kontrolno pomiarowego poziomu produktu i wody w komorach zbiornika oraz systemu monitoringu ekologicznego do sygnalizacji ewentualnych wycieków produktów naftowych do gruntu 3.2.4 dostawie i montażu 2 dystrybutorów paliwa w tym : 3.2.4.1 dystrybutor na olej napędowy dwoma wężami jeden o wydajności 40 l/min, drugi 80-100 l/min 3.2.4.2 dystrybutor dla benzyn z systemem VRS z dwoma wężami, jeden na benzynę bezołowiową 95, drugi na benzynę bezołowiową 98, oba o wydajności 40 l/min dostawie i montażu systemu zarządzania stacją paliw: 3.3. Dostawie i instalacji systemu zarządzania stacją paliw, w tym: 3.3.1 dostawie i instalacji komputera 3.3.2 dostawie i instalacji drukarki laserowej 3.2.3 dostawie i montażu tankomatu oraz systemu alarmowego nieautoryzowanego dostępu do tankomatu 3.3.4 dostawie i instalacji oprogramowania kasowego i oprogramowania zarządzającego stacją paliw 3.4 Przebudowie istniejącego budynku stacji paliw w Olsztynie, przy ul. Pstrowskiego 28 B i wymianie istniejącej wiaty. 3.5 Budowie kanalizacji deszczowej w tym: 3.5.1 wykonanie odwodnienia liniowego 3.5.2 wykonanie kanalizacji deszczowej 3.5.3 dostawa i montaż separatora koalescencyjnego 3.6 Projektu drogowego, w tym: 3.6.1 wykonanie nawierzchni szczelnych pod wiatą stacji paliw 3.6.2 przebudowy dróg 3.6.3 zagospodarowania terenu 3.7 Ponadto do zadań wykonawcy należy: 3.7.1 Dostawa i montaż zestawu do pompowania opon 3.7.2 Dostawa i montaż zestawu do mycia szyb samochodowych 3.7.3 Dostawa ekologicznej apteczki pierwszej pomocy 3.7.4 Dostawa sprzętu p.poż 3.7.5 Dostawa znaków i tablic informacyjno ostrzegawczych BHP i P.Poż. 3.7.6 Wykonanie dokumentacji technicznej zbiornika ( koncesyjnej ) UDT, oraz 3.7.2.1 wykonanie litrażowania zbiorników z OUM. 3.7.2.2 uzyskanie decyzji o użytkowaniu obiektu. 3.7.7. Zabezpieczenie na czas wykonywanych prac związanych z przebudową stacji paliw, cysternę lub kontenerową stację paliw o pojemności minimum 10 000 dm3, w celu zachowania ciągłości sprzedaży oleju napędowego w ilości do 80 000 dm3 miesięcznie. Pełny zakres prac budowlanych i modernizacyjnych określa inwestorska dokumentacja projektowa sporządzona przez: 1. Projekt-serwis Adam Czyżewski, ul. Emilii Plater 24/2, 10-562 Olsztyn 2. Promex, ul. W. Reymonta 11, 80-290 Gdańsk. a) Tytuł inwestycji: Remont i przebudowa stacji paliw płynnych. Tytuł opracowania: Instalacje technologiczne paliwowe. Branża: Technologia b) Tytuł inwestycji: Remont i przebudowa stacji paliw płynnych. Tytuł opracowania: Przyłącze kanalizacji deszczowej, Branża: Sanitarna c) Tytuł inwestycji: Remont i przebudowa stacji paliw płynnych. Tytuł opracowania: Projekt drogowy, Branża: Drogowa d) Tytuł inwestycji: Remont i przebudowa stacji paliw płynnych Tytuł opracowania: Projekt rozbiórek Branża: Budowlana Prace budowlane i modernizacyjne nie mogą odbiegać od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowania, określonych przez Ministra Gospodarki, rozporządzeniem z dnia 21 listopada 2005r. - Dz. U. z 2005, Nr 243, poz.2063.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.61.10.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Impex Sp. z o.o., ul. Kolejowa 12, 98-100 98-100 Łask, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 818307,66 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 849608,00

  • Oferta z najniższą ceną: 849608,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1024800,00

  • Waluta: PLN.

 


 

  

 

Ogłoszenie nr 145956-2010 z dnia 2010-05-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest : Przebudowa istniejącego budynku Stacji Paliw płynnych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie zlokalizowanej przy ul. Pstrowskiego 28 B wraz z wymianą zbiorników i dystrybutorów...
Termin składania ofert: 2010-06-14

Nazwa dokumentu: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Podmiot udostępniający: WSPR
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Rubis
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Rubis
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Rubis
Data wytworzenia informacji: 2010-07-08 13:51:25
Data udostępnienia informacji: 2010-07-08 13:51:25
Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-08 13:53:33

Wersja do wydruku...

corner   corner