logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 RODO
minus Ochrona Danych
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
plus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


 

Olsztyn: ZP 17/2010 Obsługa hotelarska i gastronomiczna I Mistrzostw Europy w Ratownictwie Medycznym
Numer ogłoszenia: 253780 - 2010; data zamieszczenia: 17.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5392727, faks 089 5392710 , strona internetowa http://pogotowie.olsztyn.sisco.info/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP 17/2010 Obsługa hotelarska i gastronomiczna I Mistrzostw Europy w Ratownictwie Medycznym.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Obsługa hotelarska i gastronomiczna I Mistrzostw Europy w Ratownictwie Medycznym dla liczby osób wskazanych w załaczniku do zaproszenia do negocjacji..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.10.00.00-1, 55.30.00.00-3.
II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
SEKCJA III: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
  • 1. Podstawa prawna
    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu
    Na podstawie art. 66 w związku z art. 5 ust. 1a pkt 1 Pzp w przypadku zamówień, o których mowa w ust. 1 (zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze nie priorytetowym określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2a - zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i nie priorytetowym (Dz. U. Nr 12, poz.68 - do usług o charakterze nie priorytetowym zalicza się usługi hotelarskie i restauracyjne kategoria 17), Zamawiający może wszcząć postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki także w innych uzasadnionych przypadkach niż określone odpowiednio w art. 67 ust. 1, w szczególności jeżeli zastosowanie innego trybu mogłoby skutkować naruszeniem zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków. Uzasadnienie faktyczne wyboru trybu: do niniejszego postępowania znajduje zastosowanie art. 5 ust. 1a pkt 1 Pzp, ponieważ przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie hotelarskich usług noclegowych , o kodzie CPV 55110000-4 oraz usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków o kodzie 55300000-3. Przedmiotem umowy jest zapewnienie miejsc noclegowych oraz wyżywienie uczestników Mistrzostw Europy w Ratownictwie Medycznym, które odbędą się w na terenie Kortowa w dniach 30.08-04.09.2010 r. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jest współorganizatorem Mistrzostw, większość wydarzeń związanych z przedsięwzięciem odbywać się będzie na terenie miasteczka akademickiego Kortowo a hotel Wykonawcy jest położonym najbliżej centrum wydarzeń. Przedmiotem umowy będzie zapewnienie usług hotelarskich oraz usług restauracyjnych dla gości uczestniczących w Mistrzostwach Europy w Ratownictwie Medycznym, które odbędą się w dniach 30.08-04.09.2010 r. Ze względu na specyfikę rozgrywania Mistrzostw pożądanym jest by baza noclegowa- miejsce startowe dla uczestników Mistrzostw znajdowała się w terenie mało zamieszkanym oraz posiadała dużo miejsc parkingowych -dla ambulansów medycznych oraz innych samochodów służbowych oraz śmigłowca ratowniczego. W trakcie Mistrzostw rozgrywanych jest szereg konkurencji w tym konkurencja nocna, które mogły przeszkadzać mieszkańcom oraz zakłócać cisze nocną, w wypadku umiejscowienia miejsca rozgrywania Mistrzostw w terenie miejskim. Tryb zamówienia z wolnej ręki pozwala na przeprowadzenie negocjacji, podczas których możliwy jest bezpośredni kontakt z wykonawcą, możliwe są także negocjacje ceny usług, oraz oszacowanie wartości zamówienia z należytą starannością. W związku z powyższym wybór innego trybu mógł doprowadzić do naruszenia zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków tj. zwiększenia kosztów.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
  • B&D Hotels Hotel HP Park, Warszawska 1/9, 10-701 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

Nazwa dokumentu: ZP17/2010
Skrócony opis: ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Osoba, która wytworzyła informację: Maja Grabińska
Osoba, która odpowiada za treść: Maja Grabińska
Osoba, która wprowadzała dane: Maja Grabińska
Data wytworzenia informacji: 2010-08-17 13:50:51
Data udostępnienia informacji: 2010-08-17 13:50:51
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-17 14:11:35

Wersja do wydruku...

corner   corner