logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE PODSTAWOWE
minus DANE PODSTAWOWE
minus DZIAŁAŁNOŚĆ WSPR dane teleadresowe
plus ORGANIZACJA
minus PRAWA PACJENTA
plus MAJĄTEK JEDNOSTKI
minus ARCHIWA, REJESTRY I EWIDENCJE
minus SKARGI I WNIOSKI
 KIEROWNICTWO ZAKŁADU
minus Przyjmowanie interesantów
minus Kontakt telefoniczny
 RODO
minus Ochrona Danych
 RADA SPOŁECZNA
minus Zadania Rady Społecznej
minus Skład Rady Społecznej
 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
minus FORMULARZ- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY/TRANSPORTU SANITARNEGO
 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
minus Udostępnianie dokumentacji medycznej
 KONKURSY OFERT
plus KONKURSY OFERT 2019
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI PZP
plus ZAKUPY DO 30 000 EURO
minus DIALOG TECHNICZNY
plus OGŁOSZENIA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
plus SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - art 13a pzp
minus OGŁOSZENIE - WYNAJEM DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NAD JEZIOREM DADAJ
 OFERTY PRACY
minus obowiązek rekrutacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
minus Informacja dla osób ubiegających się o pracę w WSPR
plus 2019
 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE
minus POLSKA -LITWA
minus Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej na potrzeby szkoleniowe WSPR
 POMOCNE ADRESY
minus POMOCNE ADRESY
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja BIP
plus Dostęp do informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 ARCHIWUM
A A A


Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego informuje, iż dnia 22 października 2010 r. zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie o zmianie  ogłoszenia dotyczące Zakupu paliw silnikowych do stacji paliw Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie o nastepującej treści:

1/ 5 ENOTICES_WSPROLSZT 22/10/2010- ID:2010-140479 Formularz standardowy 14 — PL
ZP20/2010 Zakup paliw silnikowych do stacji paliw Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Olsztynie
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu
OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ
PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE
Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w
pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych
terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności
zamówienia.
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Oficjalna nazwa: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
Adres pocztowy: ul.Pstrowskiego 28 b
Miejscowość: Olsztyn Kod
pocztowy:
10-602
Kraj: Polska
Punkt
kontaktowy:
ul. Pstrowskiego 28 B, Olsztyn Tel.: 48895392719
Osoba do
kontaktów: Olga Wilińska-Plichta, Maja Bezuch
E-mail: o.wilinskaplichta@wspr.olsztyn.pl Faks: 48895392710
Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): http://pogotowie.olsztyn.sisco.info
Adres profilu nabywcy (URL):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Instytucja zamawiająca (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE)
Podmiot zamawiający (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – Zamówienia
sektorowe)
2/ 5 ENOTICES_WSPROLSZT 22/10/2010- ID:2010-140479 Formularz standardowy 14 — PL
ZP20/2010 Zakup paliw silnikowych do stacji paliw Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Olsztynie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZP20/2010 Zakup paliw silnikowych do stacji paliw Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
II.1.2) Krôtki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest:
Zakup oraz dostawa do siedziby Zamawiającego – stacja paliw WSPR w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28B:
a). benzyny bezołowiowej 95 w ilości do 108 000 l
spełniającej wymagania określone w normie PN-EN 228:2009 Paliwa do pojazdów samochodowych - Benzyna
bezołowiowa - Wymagania i metody badań, oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09-12-2008 r. w
sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. nr 221, poz. 1441).
b). oleju napędowego w ilości do 1 160 000 l
spełniającego wymagania PN-EN 590+A1:2010 Paliwa do pojazdów samochodowych -- Oleje napędowe -
Wymagania i metody badań oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 09-12-2008 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. nr 221, poz. 1441).
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 09134100
Dodatkowe przedmioty 09132100
3/ 5 ENOTICES_WSPROLSZT 22/10/2010- ID:2010-140479 Formularz standardowy 14 — PL
ZP20/2010 Zakup paliw silnikowych do stacji paliw Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Olsztynie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (podano
w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)
ZP20/2010
IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są
znane):
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez:
SIMAP
OJS eSender
Login: ENOTICES_WSPROLSZT
Dane referencyjne ogłoszenia: 2010-137097 (rok i numer dokumentu)
IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2010/S
204-311199
z dnia
20/10/2010
(dd/mm/rrrr)
IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/10/2010 (dd/mm/rrrr)
4/ 5 ENOTICES_WSPROLSZT 22/10/2010- ID:2010-140479 Formularz standardowy 14 — PL
ZP20/2010 Zakup paliw silnikowych do stacji paliw Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Olsztynie
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)
Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane.
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne.
Zamówienia nie udzielono.
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.
Wszystkich części
Jednej lub więcej części
VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA
(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze
podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)
VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi
informacjami.
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
W obu przypadkach
VI.3.2) Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Zamiast: Powinno być:
SEKCJA II pkt. 2.1 1 093 094,04 PLN 1 095 822,19 euro
VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)
Miejsce, w którym znajdują się Zamiast: Powinno być:
zmieniane daty: (dd/mm/rrrr) (gg:mm) (dd/mm/rrrr) (gg:mm)
_____ _____ _____ _____ _____
5/ 5 ENOTICES_WSPROLSZT 22/10/2010- ID:2010-140479 Formularz standardowy 14 — PL
ZP20/2010 Zakup paliw silnikowych do stacji paliw Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Olsztynie
VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy)
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość: Kod
pocztowy:
Kraj:
Punkt
kontaktowy:
Tel.:
Osoba do
kontaktów:
E-mail: Faks:
Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):
Adres profilu nabywcy (URL):
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)
Miejsce, w którym należy dodać tekst Tekst do dodania
_____ _____
VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy)
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
22/10/2010 (dd/mm/rrrr)

 

Nazwa dokumentu: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Osoba, która wytworzyła informację: Maja Grabińska
Osoba, która odpowiada za treść: Maja Grabińska
Osoba, która wprowadzała dane: Maja Grabińska
Data wytworzenia informacji: 2010-10-22 11:38:53
Data udostępnienia informacji: 2010-10-22 11:38:53
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-22 11:44:20

Wersja do wydruku...

corner   corner